خط مشی کیفیت ۲
  •   ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق سرلوحه قراردادن همه ابعاد كیفیت در تمامی فعالیت‌های خدمات پس از فروش
  • ارتقاء ارزش‌آفرینی برای سهامداران با تاكید بر رویكردهای مدیریت منابع مالی و هزینه‌ها
  • بهبود فرایندهای عملیاتی و مدیریتی با بهره‌گیری از ابزارها و متدلوژی‌های فناوری اطلاعات
  • تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست با هدف صیانت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ملی و سازمانی و پیروی از الزامات و قوانین سازمان‌های مربوطه
  • حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کارکنان با مدیریت و کاهش مخاطرات کاری و تبعیت از قوانین و مقررات سازمان‌های ذیربط
  • مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی از طریق ارتقاء شایستگی‌های کارکنان
  • مدیریت درخواست‌های مشتریان با هدف پاسخگویی سریع و موثر به درخواست‌های ایشان
  • توانمندسازی و ارتقاء دانش کارکنان شبکه خدمات پس از فروش جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف و استراتژی‌های شرکت باران تجارت پوریا