تحقیق و توسعه ۲
  • جمع آوري طرحهاي تحقيقاتي در سطح شرکت، بررسي  و کسب مجوز براي اجرا
  • پيش بيني وتعيين بودجه موردنيازاجراي طرحهاي تحقيقاتي
  • تهيه و تنظيم برنامه زماني اجراي طرحهاي تحقيقاتي
  • نظارت برکليه مراحل تحقيقاتي وتوسعه ايي تا حصول نتيجه نهايي
  • ايجاد ارتباط بامراکز تحقيقاتي وافراد علمي به منظور انتخاب بهترين آنان جهت اجراي پروژه هاي  تحقيقاتي

  • رفع مسائل و معضلات زيست محيطي با انجام پژوهشهاي لازم

  • هماهنگي و پيگيري انجام پژوهشهاي فرايندي بمنظور افزايش توان تكنولوژيك و بهره وري بيشتر
  • بهبود كيفيت محصولات و توليد محصولات جنبي

  • كمك به تامين مداوم محصولات اوليه و استفاده مناسب از منابع موجود شرکت  براي توسعه پايدار

  • فرآيند توسعه انواع محصولات قابل توليد در شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک